Luister live

Begroting Landgraaf 2024 in evenwicht

16 oktober 2023

In Landgraaf is de begroting 2024 in evenwicht ondanks het zorgelijke vooruitzicht naar het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2026. Dit is vooral te danken aan het feit dat de raad vorig jaar uit voorzichtigheid een stevig deel van de van het Rijk ontvangen algemene uitkering aan de kant heeft gezet. Hierdoor kan Landgraaf het aankomende ravijn voor een deel dichten, én is er nu toch ruimte voor nieuwe plannen.

In 2026, het ravijnjaar, krijgen alle gemeenten veel minder geld uit het gemeentefonds. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een aantal stevige risico’s zoals de herverdeling van het gemeentefonds die nadelig voor ons uit zal pakken. En ook de Hervormingsagenda Jeugd waarbij het nog niet zeker is wie – Rijk of gemeenten - voor een eventueel toekomstig tekort gaat opdraaien.

Wethouder financiën Christian Wilbach. ‘Voor het jaar 2024 staan we er goed voor, zeer goed zelfs. Ondanks dat we weten dat de inkomsten vanuit het Rijk in 2026 flink teruglopen. In Landgraaf kiezen we er sinds jaar en dag voor om onze gemeente financieel gezond te houden. Dat houdt concreet in dat we altijd anticiperen op de financiële ontwikkelingen in de toekomst. Waar dat nodig, en mogelijk is, sparen we voor het bekende appeltje voor de dorst. Deze behoedzame werkwijze zorgt er nu ook voor dat we extra kunnen investeren in onze gemeente. Zowel in onderhoud als nieuwe ontwikkelingen. Dat we dit mogelijk kunnen maken; daar mogen we trots op zijn.’

Door de behoedzaamheid van de raad afgelopen jaar, is het nu toch mogelijk om in de nieuwe begroting 2024 voor ruim €11 miljoen aan extra budget op te nemen. We geven bijna €6 miljoen uit aan investeringen en ongeveer €4 miljoen dekken we incidenteel uit onze reserves. Structureel zit er voor circa €1 miljoen aan nieuw beleid in de begroting.

Investeren in groenonderhoud en toekomstbestendig maken van onze gemeente
Landgraaf kiest ervoor om structureel extra budget vrij te maken voor groenonderhoud. Vanaf 2024 een bedrag van ruim €600 duizend oplopend naar meer dan €800 duizend in 2027. Ook zetten we een aanzienlijk budget van zo’n €3,4 miljoen apart om verder te werken aan de transformatie, het toekomstbestendig maken van onze gemeente.

De jaarlijkse terugkomende investeringen in verkeersveiligheid, transformatie, reconstructie Ruggegraat en de verduurzaming van de openbare verlichting zetten we ook in 2024 voort. Daarnaast is er voor meer dan €110 duizend ruimte vrijgemaakt om te investeren in de BMX-baan.

Mogelijk afschaffen hondenbelasting is bespreekpunt
De afschaffing van de hondenbelasting is (nog) niet opgenomen in de begroting. Hiervoor is een structureel bedrag nodig van meer dan €450 duizend. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om in ieder geval voor vervangende dekking te zorgen als de raad die belasting nu al wil afschaffen.

De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 9 november. In deze raadsvergadering neemt de raad een besluit op de voorstellen van het college.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram