Luister live

Gemeente Vaals deelt zorgen met Gemeentes Parkstad over Regionaal Beleidsplan Politie

4 september 2023

Burgemeester Harry Leunessen (gemeente Vaals) maakt zich grote zorgen over het aantal agenten waarover het basisteam Heuvelland van de politie kan beschikken. “Met het huidige aantal formatieplaatsen van het basisteam Heuvelland, is een adequate invulling van de politietaak al geen haalbare kaart. En met de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan Politie (RBP) Limburg voor de periode 2024-2027, gaat dat aantal nog achteruit.

Parkstad
De 7 burgemeesters van de regio Parkstad lieten vorige maand al weten dat ze zich grote zorgen maken over het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027, kortweg het RBP. Het plan betekent fors minder politiecapaciteit in een gebied dat al kwetsbaar is en kampt met verhoogde veiligheidsrisico’s. “De bodem is al bereikt. Nog meer politiecapaciteit inleveren, is niet te doen,” aldus burgemeester Roel Wever van Heerlen, die mede namens Parkstad spreekt. De burgemeesters voorzien zulke ernstige problemen dat zij voor 1 augustus beroep aantekenen tegen het RBP bij de Minister van Justitie en Veiligheid.

Burgemeester Petra Dassen-Housen maakt zich net als haar collega’s zorgen over de politiecapaciteit in de regio. “De brede en zware veiligheidsvraagstukken in onze stad en regio vragen om een stevige inzet van de politie. Onze gemeente scoort hoog op drugsproblematiek en georganiseerde ondermijnende (jeugd)criminaliteit. Dit vraagt om een goede en vasthoudende aanpak. De zorgen van ouders, leerkrachten, hulpverleners en de samenleving als geheel zijn groot. We willen gezamenlijk de jongeren ook zelf helpen om een andere weg in te slaan. Dat lukt alleen als we met diverse partijen samenwerken. De politie vormt hierin een onmisbare schakel. Helaas staat een adequate aanpak met de huidige en toekomstige politiecapaciteit onder druk. Dat is onacceptabel.”

Situatie Vaals
De gemeente Vaals telt 10.092 inwoners en grenst aan zowel Duitsland als België. Door deze ligging wonen er in de gemeente Vaals 70 verschillende nationaliteiten. Het 5-sterren-landschap zorgt ervoor dat ook veel toeristen de weg naar Vaals weten te vinden. Daarnaast wordt Vaals gekenmerkt door een stevige sociaal-maatschappelijke achterstandsproblematiek. De geografische (grens)ligging en de achterstandsproblematiek vormen een bijzondere gelegenheidsstructuur voor grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit.

Vertrouwen in politie en rechtsstaat verder onder druk
“Een adequate invulling van de politietaak in Vaals is van wezenlijk belang voor de handhaving van de openbare orde en voor een veilige woon- en leefomgeving in mijn gemeente. Dat het basisteam Heuvelland deze taak met de beschikbare menskracht nog maar beperkt kan uitvoeren, blijkt uit wat ik moet constateren in de praktijk”, aldus Harry Leunessen. Zo werken de wijkagenten door een tekort aan agenten binnen hun basiseenheid vaak nog maar 20% van hun tijd (1 dag in de week) in de wijk. Terwijl het de bedoeling is dat dit 80% van hun tijd zou moeten zijn.

Ook hebben de wijkagenten regelmatig geen tijd om deel te nemen aan overleggen met de gemeente en haar partners in de leefbaarheids- en veiligheidsketen. Daardoor ontbreekt in overlegsituaties de straatinformatie afkomstig van de politie. Met als gevolg dat preventieve maatregelen niet (op tijd) worden ingezet en een effectieve aanpak niet kan worden uitgevoerd. Maar ook meldingen over het dealen van drugs kunnen door de politie wegens gebrek aan capaciteit vaak niet worden opgepakt. Geplande integrale controles die door verschillende gemeentelijke afdelingen en partners waarmee ze samenwerken, worden uitgevoerd, worden wegens een gebrek aan capaciteit bij de politie afgezegd of moeten zonder deelname van de politie worden uitgevoerd.

Ook komt het voor dat inwoners die bereid zijn om aangifte te doen worden afgeschrikt door een lange wachttijd voordat een fysieke afspraak met de politie mogelijk is. Met als gevolg dat een onveilige en overlast gevende situatie te lang duurt. Daarnaast is de politie afhoudend bij het oppakken van nieuwe zaken die niet direct bijdragen aan het oplossen van bewijsbare strafbare feiten.

Versnelde versterking politiecapaciteit
Burgemeester Leunessen: “Deze en andere voorbeelden laten zien dat we met het huidige aantal agenten al door een ondergrens zijn gezakt. Ik dring daarom bij de minister niet alleen aan op de vernietiging van het besluit tot vaststelling van het RBP, maar óók op een versnelde versterking van de politiecapaciteit in Limburg. Om daarmee een verdere achteruitgang van de leefbaarheid en veiligheid te voorkomen, de risico’s op het verstoren van de rechtsorde te verkleinen, het vertrouwen in de rechtstaat te herstellen en te waarborgen dat de politie haar wettelijke taken weer adequaat kan invullen.”

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram